LICENCA DOMA ZA SMEŠTAJ STARIH LICA DIMITROVGRAD

 

Ustanova : Dom za smeštaj starih lica

Mesto (opština): Dimitrovgrad

Godina osnivanja : 1985. god.

Direktor : Gabrijela Petrov

E-mail : dspdmg@yahoo.com

Adresa : ul.Ivo Andrić br.38 Dimitrovgrad 18320

Telefoni: 010/361-793, 010/361-806, 010/360- 429

PIB – 101045263

Matični broj – 07295022

Šifra delatnosti – 8730 Ustanova za stara lica i lica sa posebnim potrebama – 8710 Delatnosti smeštajnih ustanova sa medicinskom negom

 

 

Dom za smeštaj starih lica u Dimitrovgradu počeo je sa radom 01.06.1985.god. Kapacitet ustanove je 90 korisnika. Korisnici su smešteni na prizemlјu i prvom spratu. U prizemlјu su smešteni nezavisni i polu zavisni korisnici , ili III i IV stepen podrške, a na prvom spratu zavisni korisnici , ili I i II stepen podrške. Na prizemlјu ustanova raspolaže sa 14 jednokrevetnih ,
10 dvokrevetnih i 4 trokrevetnih soba, na spratu sa 6 dvokrevetnih i 8 četvorokrevetnih soba.
Osnovna delatnost ustanove je socijalna zaštita normalnih i odraslih lica i lica lakše ometenih u psihofizičkom razvoju, koja se odvija kroz pružanje usluge smeštaja, ishrane, medicinske nege, lične higijene, higijene prostorija, zdravstvene zaštite, kulturno-zabavne i rekreativne aktivnosti, usluge socijalnog rada i drugih aktivnosti u zavisnosti od samog interesovanja korisnika, njihove sposobnosti i zdravstvenog stanja.
Proces rada u Ustanovi „Dom za smeštaj starih lica“ organizuje se preko sledećih službi:
• služba za stručni rad,
• služba za opšte i finansijsko – računovodstvene poslove,
• služba zdravstvene zaštite,
• služba za ishranu korisnika i
• služba za održavanje higijene i pranje veša.

Službu za stručni rad čine socijalni radnik, pravnik, radni terapeut, lekar, glavna medicinska sestra.Služba radi komisijski i timski . Komisijski se rešavaju zahtevi za prijem korisnika .Timski se vrše procene, planiranje, donose odluke. Ustanova ima interni akt kojim se utvrđuju procedure, odnosno jasno opisuju faze stručnog postupka i daju upustva i smernice koje se aktivnosti preuzimaju u određenim okolnostima i na koji način. Procedurama su definisani postupci od prijema korisnika do prestanka smeštaja.

Zahtevi za smeštaj u ustanovi dostavlјaju se nadležnom centru za socijalni rad uz potrebnu dokumentaciju : -lična karta,- zdravstvena knjižica,- izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih,-uverenje o državlјanstvu, ček od penzije, uverenje o imovnom stanju, lekarskom uverenju sa potrebnim nalazima neuropsihijatra, pneumofiziologa, interniste, laboratorijski nalazi. Nadležni centar procenjuje potrebe korisnika, vrši obradu dokumentacije korisnika za smeštaj. Centar za socijalni rad reguliše ko učestvuje u troškovima smeštaja . Centar za socijalni rad dokumentaciju dostavlјa ustanovi .

U ustanovi prema sposobnostima funkcionisanja korisnika i sposobnosti neposredno da se brine o sebi i učestvuje u aktivnostima života u zajednici određuje se stepen podrške, odnosno da li je lice nezavisno ,poluzavisno ili zavisno i na osnovu toga određuje se cena smeštaja i zaklјučuje ugovor.
Cene smeštaja po stepenu zavisnosti određuje i usklađuje nadležno ministarstvo .
Plaćanje se vrši preko službe za opšte i finansijsko – računovodstvene poslove ustanove.
Ustanova socijalne zaštite Dom za smeštaj starih lica u Dimitrovgradu obezbeđuje korisnicima usluge propisane Zakonom o socijalnoj zaštiti, a koje obezbeđuju korisnicima: stanovanje, ishranu, zdravstvenu zaštitu, usluge nege i pomoći korisnika, kulturno-rekreativne i radno-okupacione aktivnosti korisnika i usluge socijalnog rada.
Radi obezbeđivanja socijalne i materijalne sigurnosti i što lakše adaptiranje na uslove života u Domu korisnicima se pružaju usluge stručnog socijalnog rada koje se ogledaju kroz :
– Organizovanje prijema i smeštaja korisnika.
– Vođenje propisane evidencije i dokumentacije korisnika.
– Procene,individualni planovi, periodični izveštaji korisnika.
– Saradnja sa Centrima za socijalni rad preko kojih se smeštavaju korisnici.
– Adaptacija na uslove u Domu .
– Rešavanje konfliktnih situacija u Domu između korisnika
– Održavanje kontakata sa članovima porodice korisnika i njihovih srodnika, centrima za socijalni rad.
– Podsticanje na upražnjavanje aktivnosti koje doprinose unapređenju njihovog duševnog i telesnog zdravlјa
– Organizovanje prava na zdravstvenu zaštitu i prava na materijalno obezbeđenje u okviru penzijskog i invalidskog osiguranja
– Pomoć u sređivanju bračnih i porodičnih odnosa
– Intervencije i posredovanje kod drugih institucija
– Dijagnostika i staratelјstvo i pomoć u naturi
– Džeparac.

U cilјu razvijanja i očuvanja potencijala korisnika postoje radno okupacione aktivnosti.
Uklјučivanje korisnika u radno okupacionim aktivnostima zavisi od psihofizičke i fizičke, zdravstvene sposobnosti i motivacije samog korisnika.

Služba zdravstvene zaštite brine o pružanju neposredne nege i pomoći korisnicima , a na osnovu procene potrebe, snage, rizika , sposobnosti, interesovanje korisnika. Usluge se određuju individualnim planom . U radu sa korisnicima učestvuju 1 lekar opšte prakse, i 9 medicinskih sestara.
Uz medicinski deo posla obavlјa se i negovatelјski deo -hranjenje korisnika,presvlačenje, kupanje, nadzor 24 časa nad teško pokretnim i dementnim korisnicima, promenom položaja u krevetu više puta u toku dana nepokretnih korisnika, vertikalizacija na kolica.
U Domu za smeštaj starih lica pružaju se usluge zdravstvene zaštite na osnovu verifikovane ispunjenosti uslova za pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite. Usluge koje se pružaju korisnicima podrazumevaju:
1. Prevenciju bolesti
2. Rano otkrivanje bolesti
3. Lečenje
4. Rehabilitaciju i produženu rehabilitaciju
5. Zdravstveno-vaspitni rad
6. Sistematske preglede
7. Upućivanje na dodatne dijagnostičke preglede
8. Upućivanje na bolničko lečenje
Lekarski pregledi se obavlјaju u ordinaciji , ili u sobama korisnika u prvoj smeni. Nakon toga lekar se konsultuje telefonom -u popodnevnim časovima, za vreme vikenda, a u slučaju potrebe angažuje se služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlјa Dimitrovgrad.
Propisanu terapiju korisnicima nabavlјa i dostavlјa glavna medicinska sestra u Domu, a lekovi se raspoređuju korisnicima u kutijama sa napisanim imenom i prezimenom, pojedinačno i čuvaju u ormanu, koji se zaklјučava.
Terapiju svim korisnicima ordinira medicinsko osoblјe.
Osim zdravstvenih usluga, zdravstveni radnici Doma za smeštaj starih lica su u obavezi da prate

stanje korisnika i prijavlјuju promene. Vode knjigu dežurstva.
Ustanova ima skloplјen ugovor sa doktorima specijalistima psihijatrom i neurologom. U radu Ustanove učestvuje Komisija za sprečavanje intrahospitalnih infekcija, gde je angažovan epidemiolog.

Služba za ishranu korisnika priprema doručak ,ručak i večeru za korisnike po mesečnom jelovniku. Za dijabetičare na insulinu postoje dve užine ,a za korisnike sa indikacijama na osnovu mišlјennja lekara jelovnik je korigovan. Komisija za izradu jelovnika sa predstavnikom korisnika izrađuje jelovnik za svaki mesec , koji je istaknut na vidnom mestu.

Služba za održavanje higijene prostorija i pranje veša brine o urednosti prostorija i veša korisnika. Prostorije se svakodnevno održavaju. Veš i postelјina pere se u vešarnici i vraća korisniku.
Ustanova omogućava korisnicima kontakte sa srodnicima i drugim značajnim osobama telefonom , posetama u domu , izlazak ili izvođenje korisnika van doma uz obavezno javlјanje socijalnom radniku ili dežurnim sestrama.

U želјi da život korisnika u Domu bude što prijatniji potrebno je da radnici i korisnici zajedničkim snagama poštuju pravila kućnog reda doma i učine da boravak u Domu bude prijatniji i topliji.

UNAPRED HVALA